Organització i Gestió d’Horaris

Consultoria en Gestió d’Horaris, Organització de Torns de Treball i Control de la Jornada Laboral

 • Disseny d’horaris i torns de treball òptims per a nous centres de treball
 • Optimització d’horaris i torns de treball per a centres existents
 • Re/adequació d’horaris i torns de treball a la normativa laboral
 • Estudi i revisió de les càrregues de treball
 • Gestionar i controlar el compliment de la jornada laboral màxima anual

Consultoria per a la optimització d’horaris i torns de treball.

Acompanyem en el disseny dels torns de treball per a nous centres residencials, així com diagnostiquem, redissenyem i optimitzem els horaris i torns de treball de centres ja existents.

Una bona organització de torns i horaris de treball pot comportar avantatges:

 • Per a aconseguir l’optimització de costos. 
 • Per a millorar de la satisfacció dels empleats.
 • Evitar els conflictes derivats de l’incompliment de la normativa i conveni laboral en relació als horaris.

Les vies per les quals s’aconsegueixen els anteriors objectius procedeixen de:

 • L’adequació de la plantilla a les càrregues de treball al llarg de la jornada de treball, minimitza els excessos de capacitat de treball.
 • La racionalització dels horaris i les càrregues de treball, que comporta una reducció de l’absentisme.
 • La re/adequació dels horaris i torns de treball a les condicions específiques del conveni, que el pas del temps pot deixar desfassades per l’actualització dels convenis laborals.
 • Una adequada gestió dels horaris i les incidències habituals (llicències retribuïdes, baixes per contingències comunes, permisos de maternitat, …) requereix disposar d‘informació en temps real.  I una bona informació es tradueix en l’adequat control de la jornada laboral anual màxima, permetent que l’empleador no desaprofiti la capacitat de treball que té disponible per conveni o eviti, en d’altres casos, el descontentament i els sobrecostos que comporta que l’empleat faci més hores de les que li corresponen per manca de control de l’empleador.

xpfConsulting and Advising

Serveis d'adaptació a la normativa de Protecció de Dades Personals | Servei de Delegat de Protecció de Dades | Consultoria de Recursos Humans en Residències i atenció a la Dependència (Gestor de Jornada i Calendaris Laborals)